Disclaimer

Disclaimer

De website www.dentalcomb.nl en www.dentalcomb.nl is zorgvuldig geschreven en samengesteld. De informatie is gebaseerd op langdurige ervaring en huidige wetenschappelijke inzichten berust.

De informatie op de website is zorgvuldig verzameld, verwerkt en weergegeven. De internetsite is echter informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Noch de onderneming Dental Combinatie B.V. noch haar behandelaars en medewerkers, de auteurs, de vormgevers, de samenstellers, de fotografen, de webdesigner en enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina’s, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Het vakgebied tandzorg is veelomvattend. De internetsite van Dental Combinatie B.V. pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme tandzorg. Het opstellen en uitvoeren van een behandelplan is individueel maatwerk, dat het beste door een behandelaar kan worden gedaan. Alleen deze specialist, die hiertoe is opgeleid en voldoende ervaring heeft opgedaan, beschikt over deze kennis en kunde en is in staat om de snel voortschrijdende ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden en verantwoorde keuzes uit diagnostische verrichtingen en behandelopties te maken en deze behandelingen deskundig uit te voeren.

www.dentalcomb.nl / www.dentalcomb.nl
© Dental Combinatie B.V.
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en samensteller.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *